^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Dům dětí a mládeže Kamarád, Česká Třebová je zapojen do projektu: "Šablony II pro DDM Kamarád Česká Třebová", registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011406 v rámci výzvy Šablony II pro SVČ. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od EU.                    

Projekt je realizován v rámci šablon:

  • Školní asistent v SVČ
  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých SVČ
  • Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v SVČ
  • Klub pro účastníky SVČ
  • Projektový den v SVČ
  • Projektový den mimo SVČ
  • Komunitně osvětová setkávání

Cílem a výsledkem projektu je: personální podpora, podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů, podpora zájmových a rozvojových aktivit SVČ.

Logo

Klíčová aktivita:

Klíčovou aktivitou je realizace 24 tematicky zaměřených letních příměstských táborů s kapacitou kolem 21 dětí v letech 2018, 2019 a 2020, jež přispějí ke sladění pracovního a rodinného života osob z CS projektu na území MAS ORLICKO.

Na počátku realizace projektu proběhne propagace letních příměstských táborů, jež bude DDM Kamarád Česká Třebová realizovat v letech 2018, 2019 a 2020. Tato propagace bude probíhat každý rok realizace tohoto projektu.

Dále se v rámci této aktivity budou shromažďovat a evidovat potřebné dokumenty ke zpracování zpráv o realizaci, žádostí o platbu a závěrečné zprávy o realizaci, zajišťovat potřebné podklady a materiály na zdárný průběh jednotlivých turnusů letních příměstských táborů (prezenční listiny, přihlášky, týdenní programy, atp.). Součástí této aktivity bude také evaluace realizace projektu, v rámci níž budeme zjišťovat zpětnou vazbu osob pečující o malé děti, rodičů - tedy CS námi předkládaného projektu, zda projekt přispěl k harmonizaci jejich rodinného života a usnadnil jim péči o jejich děti v době prázdnin. Evaluaci budeme realizovat formou dotazníkového šetření během druhého a třetího roku realizace projektu, tak i po jeho skončení. Takto ověříme, zda jsme nejen dosáhli plánované hodnoty monitorovacích indikátorů, ale i fakt, zda jsme naplnili projektové cíle a očekávání.

Podmínky k přijetí dětí na příměstský tábor:

K přijetí dítěte na tábor nutné tyto dokumenty - přihláška DDM Kamarád, Návratka, kopie kartičky ZP, prohlášení o bezinfekčnosti (odevzdat v den nástupu na tábor), potvrzení zaměstnavatele o zaměstnání (nebo u OSVČ potvrzení ČSSZ nebo u nezaměstnaných rodičů potvrzení Úřadu práce, že je rodič evidovaným zájemcem o práci nebo u studujících či rekvalifikujících se rodičů potvrzení školy či vzdělávacího zařízení o studiu či rekvalifikaci) a Monitorovací list podpořené osoby.

 

Klepněte pro větší obrázek

Tisková zpráva shrnující celkové výsledky projektu

Dům dětí a mládeže Kamarád, Česká Třebová  získal dotaci z programu Podpora zabezpečení škol a školských zařízení

Dům dětí a mládeže Kamarád, Česká Třebová získal od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR neinvestiční dotaci ve výši 45 864 korun. Dotace byla poskytnuta ze státního rozpočtu na rok 2015 z programu Podpora zabezpečení škol a školských zařízení č.j. MSMT-2157/2015-01.

Cílem projektu bylo zabezpečení budovy před vstupem nepovolaných osob a zajištění bezpečnosti dětí a mládeže. Prioritou bylo především zajištění moderní zabezpečovací techniky do budovy DDM a zabezpečení vstupu před vniknutím neoprávněných osob.

Z přidělené dotace bylo pořízeno: dveřní komunikátor s barevnou kamerou a klávesnicí, videotelefon a licence pro mobilní aplikaci vč. montáže, uvedení do provozu a dopravních nákladů. Prostřednictvím instalované techniky je zajištěna kvalitnější identifikace vstupující osoby, došlo ke kvalitnější audiovizuální komunikaci mezi návštěvníkem a obsluhou systému. Výrazně je omezeno riziko možného vstupu nepovolaných osob a ohrožení života a zdraví dětí a mládeže. Celkově došlo k eliminaci bezpečnostních rizik. Realizací projektu byly jednoznačně naplněny stanovené cíle projektu.

Již deset let je Město Česká Třebová úspěšným žadatelem o neinvestiční dotaci na podporu Krajského programu prevence kriminality. Projekt nese název Prevence kriminality romských a sociálně slabých uživatelů služeb Naděje a dětí Základní školy praktické a nová nabídka využití volného času dětí a mládeže sídliště Borek. Dům dětí a mládeže Kamarád se na projektu podílí jako zpracovatel a realizátor projektu. Stěžejními organizacemi, které participují na projektu je Základní škola praktická, o.s. Naděje a RC ROSA.

V programu se objevily opakující se i nové aktivity – páteční odpoledne, která nabízí rukodělné činnosti, keramickou dílnu, ukázku vaření, nácvik první pomoci a další, jednorázové výlety - Zoo Olomouc, Tongo Hradec Králové, naučná stezka Semanínským potokem, hřebčín Karlen, víkendový pobyt v Domu na půl cesty v Květné a Klub předškoláček.

Děti, které navštívily nabízené akce, odcházely spokojené a nadšené s otázkou, zda se setkáme zase příští rok. To je výzva pro nás a slibujeme, že se pokusíme v projektech prevence kriminality pokračovat.

 

Prevence kriminality 2015

Již sedmým rokem je Město Česká Třebová úspěšným žadatelem o neinvestiční dotaci na podporu Krajského programu prevence kriminality. Projekt nesl název Prevence kriminality romských a sociálně slabých uživatelů služeb Naděje a dětí Základní školy praktické a nová nabídka využití volného času dětí a mládeže sídliště Borek. Dům dětí a mládeže Kamarád má funkci zpracovatele a realizátora projektu. Pro tento rok si přizval k účasti další tři stěžejní organizace – Základní školu praktickou, o.s. Naděje a MC ROSA.

V programu se objevily aktivity již opakující – Sportovní dopoledne, turistický pochod, páteční odpoledne, která nabízí rukodělné činnosti, keramickou dílnu, ukázku vaření, nácvik první pomoci a další. Nově byly do programu zařazeny jednorázové výlety - Zoo Olomouc, Dinopark Vyškov, cyklo výlet, víkendový pobyt v Domu na půl cesty v Květné a pravidelné kroužky – Street dance, Malý čtenář, Tvořivá dílna nebo Klub předškolaček.

Děti, které navštívily nabízené akce, odcházely spokojené a nadšené s otázkou, zda se setkáme zase příští rok. To je výzva pro nás a slibujeme, že se pokusíme napsat projekt pokračující.

 

Reportáž Českého rozhlasu

 

Dům dětí a mládeže Kamarád se v roce 2011 zapojil do národního projektu Klíče pro život. Záměrem je tvorba a pilotáž vzdělávacích programů v oblasti průřezových témat a Dům dětí a mládeže Kamarád se zaměřil na Zdravé klima neformálního a zájmového vzdělávání a Inkluzi dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

V průřezovém tématu Zdravé klima neformálního a zájmového vzdělávání byl napsán projekt s názvem Jarní příměstské prázdniny. Cílem projektu je prohloubit integraci dětí z dětského domova a naučit děti smysluplně využívat volný čas během dlouhodobějšího volna jako jsou jarní prázdniny. Během projektu jsou naplánovány výlety, společenské hry, hry zaměřené na týmovou spolupráci, exkurze zaměřené na rozvoj tvořivosti a fantazie. Termín realizace je listopad 2011.

V průřezovém tématu Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami jsme zpracovali projekt s názvem Výměnný víkend dětí navštěvující ZK DDM a dětí z dětského domova Horní Čermná. Cílem projektu je snížit riziko sociální exkluze u dětí z dětského domova a začlenit je do běžného života jejich vrstevníků. Projekt je koncipován do dvou víkendových setkání, která se uskuteční v prvním případě v Domě dětí a mládeže Kamarád v České Třebové a druhé proběhne v dětském domově v Horní Čermné. Termín realizace je březen 2012.

Aktivita je součástí pilotáže průřezových témat v rámci projektu Klíče pro život, jehož realizátorem v Pardubickém kraji je Občanské sdružení Altus www.osaltus.cz.

Město Česká Třebová a Dům dětí a mládeže Kamarád již šestým rokem zpracovali úspěšně žádost o neinvestiční dotaci na podporu Krajského programu prevence kriminality s názvem Prevence kriminality romských a sociálně slabých uživatelů služeb Naděje a dětí Základní školy praktické v České Třebové.

V září 2011 proběhly dvě úspěšné akce, které děti patřičně ocenily. Jednalo se o sportovní dopoledne a indiánskou stezku.

V měsíci listopadu byla nejen pro děti připravena tři páteční odpoledne, kde mohli zájemci navštívit pestré a jistě zajímavé dílny. Připraveno bylo tradičně vaření a pečení. Každý den byla účastníkům nabídnuta přednáška nebo ukázka z různých oblastí (tanec, historie, kosmetika, péče o nehty, úprava účesů), byly připraveny rozličné rukodělné činnosti (zdobení verzatilky fimem, výroba pedigové rybky a výroba svícnu – leptání skla), výroba keramiky a do programu byla také zařazena ukázka a nácvik první pomoci a práce s knížkami.

Tento program sloužil jako podklad pokračujícímu projektu v roce 2012.

Na žádost Města Česká Třebová zpracoval Dům dětí a mládeže Kamarád ve spolupráci se Základní školou praktickou a o.s. Naděje žádost v rámci programu prevence kriminality a extremismu – Úsvit 2011 s názvem Rozšíření aktivit nízkoprahového centra a nová nabídka využití volného času dětí a mládeže sídliště Borek. Děti a mládež navštěvující nízkoprahové centrum se mají opravdu na co těšit. V rámci pravidelných aktivit je pro děti připravena nabídka novinářského a čtenářského kroužku, taneční odpoledne a pro děti mladšího školního věku sportovní dny a jednorázový turnaj ve společenských hrách. Děti se mohou těšit na jednorázové výlety do EKOCENTRA PALETA v Oucmanicích, návštěvu chráněných dílen v Neratově a na exkurzi do muzea řemesel v Letohradě.

Součástí projektu je i snaha o vybavení nízkoprahového centra potřebnými pomůckami, hrami, nábytkem a dalším drobným vybavením.

Projekt bude trvat do konce roku 2011 a hodnotícím ukazatelem úspěšnosti projektu bude případné snížení sociálně patologických jevů a protiprávních jednání páchaných dětmi a mládeží.

Program Prevence kriminality

Pátek 2. 11. 2007

V pátek 2. listopadu 2007 od 14.00 do 17.00 hodin se uskutečnilo první setkání v rámci projektu prevence kriminality na místní úrovni – PARTNERSTVÍ 2007. Účastníci oproti loňskému roku platili poplatek 10 Kč a sešlo se jich kolem čtyřiceti. Děti byly rozděleny do čtyř skupin a postupně navštěvovaly aktivity, které pro ně byly připraveny. Jednalo se o nácvik první pomoci s ČČK, soutěže s Městskou knihovnou, nácvik divadla a výrobu keramického sluníčka s Domem dětí. Starší děvčata poté pomáhala s přípravou těstovin na tři způsoby. Na závěr mohli všichni shlédnout vystoupení místních bubeníků a Mažoretek DDM Kamarád a ochutnat výborné netradičně připravené těstoviny.

Pátek 9. 11. 2007

Druhé páteční listopadové odpoledne patřilo opět dětem ze základní školy praktické v České Třebové a programu prevence kriminality na místní úrovni – Partnerství 2007. Opět probíhaly pravidelné činnosti; nácvik divadla – DDM, předčítání pohádek – Městská knihovna, nácvik první pomoci – ČČK, v kuchyni se pekl výborný jablečný koláč a keramika tentokrát byla vyměněna za vitráže a děti si odnášely krásné skleněné obrázky. Paní ředitelka Městského muzea Mgr. Jana Voleská pro děti připravila zajímavou historickou soutěž „KUFR“. Na ukázku bylo 10 historických předmětů a děti ze tří nabízených možností hádaly, o který předmět se jedná. Těm, co měli všechny odpovědi správné, předala paní ředitelka sladkou odměnu. Celého odpoledne se zúčastnilo bez čtyř 50 dětí.

Podkategorie