^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Evropský sbor solidarity

Klepněte pro větší obrázek

Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Díky tomu získají cenné zkušenosti inspirující k dalšímu rozvoji a osobnímu růstu.

V rámci programu jsou podporovány tyto projekty a aktivity:

 • Dobrovolnické projekty;
 • Dobrovolnická partnerství;
 • Stáže a pracovní místa;
 • Solidární projekty.

Termín předkládání žádostí jsou:

 • 7. února 2019, 12:00 hodin bruselského času (pro začátek projektu 1.5.2019 - 30.9.2019)
 • 30. dubna 2019, 12:00 hodin bruselského času (pro začátek projektu 1.8.2019 - 31.12.2019)
 • 1. října 2019, 12:00 hodin bruselského času (pro začátek projektu 1.1.2020 - 31.5. 2020)

Další informace o programu naleznete také na stránkách Evropské komise včetně odkazů na online formuláře žádostíPříručku programu a kalkulátoru cestovních vzdáleností. K orientaci jistě pomůžou i často kladené otázky

Na stránkách Evropského portálu pro mládež naleznete zejména přihlašování do Databáze Evropského sboru solidarity pro zájemce o účast i zapojené organizace, další informace a zajímavé odkazy.

Jaké organizace se mohou do aktivity zapojit?

Uskupení z programových zemí či Sousedních partnerských zemí, které jsou:

 • NNO
 • NNO na evropské úrovni
 • sociální podniky
 • místní, regionální, národní veřejný orgán
 • neformální skupina mladých lidí

V případě neformálních skupin mladých lidí (skupina nejméně čtyř mladých lidí) je nezbytné v obsahové části žádosti uvést jména a data narození všech čtyř členů skupiny. Přílohou žádosti pak musí být kopie identifikačních údajů (občanské průkazy) všech čtyř členů neformální skupiny. Více informací o neformálních skupinách naleznete v Příručce programu Erasmus+ nebo v záložce FAQ.

 • asociace krajů
 • Evropské uskupení teritoriální spolupráce
 • zisková organizace aktivní v společenské odpovědnosti firem

Jaké organizace mohou žádat o grant?

O grant na mobilitu osob mohou žádat výše zmíněné typy institucí z programových zemí.

Můžou žádat, ale platí jiná pravidla pro financování:

 • regionální, národní veřejný orgán
 • Evropské uskupení teritoriální spolupráce
 • zisková organizace aktivní v společenské odpovědnosti firem

Země partnerských organizací

Partnerské organizace v projektu mobility mohou být z těchto zemí

 • členské státy EU – 28 zemí
 • země EHP (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
 • Turecko, Makedonie
 • sousední partnerské země (Západní Balkán, Východní Evropa a Kavkaz, Jižní Středomořské země, Rusko)

Grantové prostředky

Grant  je složen z těchto rozpočtových položek:

 1. cestovní náklady: ve všech aktivitách se cestovní náklady počítají prostřednictvím on-line kalkulátoru pásma (10-99 km, 100-499 km, 500-1999 km, ...) a dorovnání vysokých vnitrostátních cestovních nákladů (Dorovnání vysokých vnitrostátních cestovních nákladů se vztahuje pouze na cesty v rámci programových zemí.)
 2. náklady na organizaci mobilit:
  • výměna mládeže  -  jednotkový náklad na den (32 Eur pro ČR)
  • dobrovolnické činnosti – jednotkový náklad na den (17 Eur pro ČR)
  • mobility pracovníků s mládeží - jednotkový náklad na den (54 Eur pro ČR)
 3. pobytové náklady u dobrovolnických činností - jednotkový náklad na den (5 Eur pro ČR)
 4. náklady na účastníky se specifickými potřebami a mimořádné náklady - ve všech aktivitách je hrazena podpora pro účastníky se zdravotním postižením a doprovodnými osobami, dále víza, očkování, povolení k pobytu atd. Hrazeno  100% nákladů odůvodněných v žádosti o grant.
 5. jazyková příprava u dobrovolnických činností – podporou 150 Eur na jazykový kurz nad 2 měsíce
 6. náklady na doplňkové aktivity u dobrovolnických činností - maximálně 80 % uznatelných nákladů.

Loga a publicita projektu

U každé publikace, plakátu, předmětu atd. vyhotovených s podporou programu Erasmus+ musí příjemci použít oficiální logo a grafickou identitu programu Erasmus+. POZOR! Nebude-li tato povinnost splněna, výsledná výše grantu může být snížena. Loga ke stažení jsou k dispozici zde. Podrobné informace k pravidlům použití log a další grafické formáty najdete na stránkách Evropské komise.

Certifikát Youthpass

Všichni účastníci projektů mobility osob v oblasti mládeže mají možnost získat certifikát Youthpass, který je nejen potvrzením účasti na projektu, ale také nástrojem k sebereflexi a zhodnocení získaných kompetencí. Více informací najdete zde.

Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.

Mládež

Pod tuto akci patří výměny mládeže, Dobrovolnické činnosti a mobility pro pracovníky s mládeží, jako jsou školení, semináře, vytváření partnerství a studijní pobyty.

Mobility osob jsou rozděleny na:

 • výměny mládeže
 • Dobrovolnické činnosti
 • mobilitu pracovníků s mládeží

Délka projektu může trvat od 3 do 24 měsíců, dle pravidel dané aktivity (uvedeno v Příručce k programu Erasmus+).

V případě zájmu kontaktujte paní Ing. Hanu Milerovou na uvedeném kontaktu.

Co je to výměna mládeže?

Výměna mládeže je mezinárodní projekt určený všem mladým lidem. Dvě nebo více skupin se díky ní mohou potkat a pracovat na tématu, které je zajímá, zároveň tak poznat nové lidi, získat zajímavé zážitky a něco nového se naučit.

Co je cílem této akce?

Díky zážitkům z přípravy, organizace a hodnocení výměny získávají účastníci a organizátoři nové znalosti a dovednosti, poznávají jiné kultury a rozšiřuji si své obzory a možnosti svého budoucího uplatnění. Prostřednictvím výměny se tedy mladí lidé osobnostně rozvíjejí. V neposlední řadě má mezinárodní výměna vliv na širší veřejnost ať již bezprostředním kontaktem s cizí kulturou, nebo šířením výsledků projektu.

Požadovaná kritéria:

 • žadatelem je vždy ze země programu
 • projekt trvá od 3 – 24 měsíců
 • aktivita trvá 5 – 21 dní
 • počet účastníků: 16 – 60, min. 4 ve skupině + min. 1 vedoucí

Financování:

 • Cestovní náklady: pásma (10–99 km, 100499 km, 5001999 km, …) – dle online kalkulátoru
 • Náklady na organizaci akce: 32 x účastník x den
 • Speciální potřeby: pro účast mladých lidí s postižením
 • Mimořádné náklady: víza, očkování, účast mladých lidí s omezenými příležitostmi, ubytování na ÚPN

Erasmus+

 

Co jsou to Dobrovolnické činnosti / EDS?

Dobrovolnická činnost či Evropská dobrovolná služba umožňuje mladým lidem zapojit se individuálně nebo ve skupinách do dobrovolnických projektů konaných v zemích EU a v partnerských zemích. Dobrovolnická činnost je od roku 2018 nová aktivita programu Erasmus+ vycházející z původní aktivity programu Evropská dobrovolná služba (EDS).

Co je cílem?

Cílem je rozvoj solidarity a tolerance mezi mladými lidmi.

Požadovaná kritéria:

Dobrovolníkem se může stát každý mladý člověk ve věku 17 až 30 let, který má trvalé bydliště v EU nebo v partnerské zemi.

 

Typy aktivit Dobrovolnických činností / EDS

A) Individuální

 • zapojen je pouze jeden dobrovolník, jedna vysílající organizace a jedna hostitelská organizace. Představuje pro dobrovolníka intenzivní vzdělávací zkušenost, má velký přínos pro jeho osobní rozvoj a poskytuje mu skvělou příležitost k začlenění do místní komunity.

B) Skupinová

 • umožňuje skupině dobrovolníků zapojit se společně do dobrovolné činnosti na místní, regionální, národní nebo mezinárodní úrovni. Může se účastnit až 30 dobrovolníků, kteří mohou vykonávat dobrovolnou činnost ve stejné hostitelské organizaci nebo se mohou rozdělit do menších podskupin působících v různých hostitelských organizacích.

Financování:

 • Cestovní náklady: 7 pásem – dle online kalkulátoru
 • Organizační podpora: 17 EUR/den (pro aktivity v ČR)
 • Individuální podpora (kapesné) 5 EUR/den (pro aktivity v ČR)
 • Jazyková podpora: OLS/150 EUR na účastníka u aktivit delších než 2 měsíce
 • Speciální potřeby pro účast mladých lidí s postižením
 • Mimořádné náklady (víza a náklady spojené se získáním víz, očkování, posílené mentorství, účast mladých lidí s omezenými příležitostmi, ubytování a stravování na APV, vysoké cestovní náklady)
 • Náklady na doplňkové aktivity: maximálně 80% uznatelných nákladů, pouze u strategické EDS

Krátkodobé Dobrovolnické činnosti / EDS (od 2 týdnů do 2 měsíců) 

 • pro mladé s omezenými příležitostmi nebo pro skupiny nad 10 dobrovolníků
 • denní sazby pro organizační a individuální podporu

Od roku 2018 nelze zažádat o finanční podporu v rámci Erasmus+ pro aktivitu Evropská dobrovolná služba (EDS). EDS byla nahrazena aktivitou Dobrovolnické činnosti.

 

C) Strategická EDS (informace pouze pro běžící projekty z 2. kola Výzvy 2017)

 • pro projekty se systémovým dopadem na místní, regionální, národní, nebo evropské úrovni
 • trvání projektu 12 – 36 měsíců (délka aktivity: 2 týdny – 12 měsíců)
 • doplňkové aktivity -  job shadowing, setkání, workshopy, konference, semináře, školení, coaching atd.
 • flexibilní žádost o grant, výpočet grantu na základě průměrných nákladů

 

Evropský sbor solidarity (nově vznikající program)

 • nová iniciativa EU
 • mladí lidé budou mít příležitost zapojit se do nejrozmanitějších solidárních činností zaměřených na řešení problematických situací v celé EU
 • Dobrovolníci účastnící se vašeho projektu by přednostně měli být vybíráni z databáze Evropského sboru solidarity. Do databáze můžete vstoupit po přihlášení do administrace databáze Akreditovaných organizací EDS na: http://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_cs.

 

Jak se stát dobrovolníkem

Jak to udělat

Zaregistrujte se do databáze Evropského sboru solidarity: https://europa.eu/youth/SOLIDARity_cs. Po registraci vás mohou začít kontaktovat první akreditované organizace Dobrovolnických činností/Evropské dobrovolné služby s nabídkou místa.

Zároveň si vyberte českou organizaci, která je akreditována pro vysílání dobrovolníků EDS (tzv. vysílající organizaci). Jejím úkolem je pomoci vám s přípravou na dobrovolnou službu/činnost a být s vámi v kontaktu během vašeho pobytu v zahraničí.

Dům zahraniční spolupráce, Odbor pro mládež není vysílající organizací, funguje pouze jako grantová agentura, která projekty EDS financuje a dohlíží na jejich kvalitu.

Vysílající organizaci si vyhledejte v Databázi EDS na http://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_cs.

Ve formuláři zadejte: Country:Czech Republic, Type of accreditation:Sending organisation. Vyberte si jednu z organizací a kontaktujte ji. Kontaktní informace najdete na konci profilu vybrané organizace.

Koordinátorovi organizace, kterou jste si vybral/a oznamte, že byste chtěl/a jet na Dobrovolnickou činnost/EDS a požádejte, aby vám pomohl s vysláním. Pravděpodobně se s vámi bude chtít sejít a dojednat podrobnosti osobně.

Stejným způsobem můžete v databázi vyhledat zahraniční hostitelskou organizaci, ve které chcete dobrovolnictví vykonávat. V databázi můžete vyhledávat podle země nebo tématu, v tomto případě Type of accreditation: Receiving organisation.

Dobře si rozmyslete typ činnosti, kterému se chcete během EDS věnovat a pokuste se podlě něj vyhledat vhodnou hostitelskou organizaci. Na EDS strávíte až jeden rok a je důležité, abyste vykonával/a činnost, která vás bude bavit.

Máte-li už jasno, zašlete hostitelské organizaci na kontaktní e-mail svůj životopis a motivační dopis (na něm si dejte záležet, podle něj si organizace dobrovolníka vybírá a nezapomeňte uvést své registrační číslo z databáze Evropského sboru solidarity), nebo do organizace  přímo zavolejte.

Dohodnete-li se s hostitelskou organizací na uskutečnění projektu, oznamte to koordinátorovi své vysílající organizace. Organizace poté podají žádost o grant k národní agentuře. Uzávěrky pro podání žádostí jsou tři za rok. Když bude žádost schválena, váš projekt může začít 3 měsíce po uzávěrce. Např. když podáváte žádost k 26.dubna, vaše Dobrovolnická činnosti/EDS může začít nejdříve 1. srpna.

 

Příprava na Dobrovolnickou činnost/EDS

Až bude váš projekt schválen, vysílající organizace Vám následně poskytne předodjezdovou přípravu, která Vás seznámí se všemi  informacemi nezbytnými pro úspěšné zahájení Vaší EDS. Dozvíte se o také projektovém cyklu, o rolích jednotlivých aktérů projektu EDS, zohledněna by měla být specifika Vašeho projektu, stejně tak by měla být diskutována Vaše očekávání a cíle. Také Vám bude poskytnut Infokit shrnující klíčové informace o EDS a seznamující s certifikátem mládeže Youthpass.

Nebo se můžete zúčastnit předodjezdového školení pořádaného Domem zahraniční spolupráce. To je vedené neformálními metodami(tzn. žádné přednášky, powerpointy apod.), můžete si na něm promluvit s ostatními dobrovolníky, kteří odjíždí, a také s někým kdo má EDS už za sebou a může se podělit o své zkušenosti. Školení vedou zkušení školitelé, kteří sami EDS absolvovali, nebo již několik let pracují s dobrovolníky. Zde se dozvíte vše, co ještě potřebujete před cestou vědět (a třeba jste se báli zeptat).

A pak už následuje samotná dobrovolnická aktivita.

EDS 2018/2019

 • Kevin Rault z Itálie
 • Francesca Carrieri  z Francie

EDS 2017/2018

 • Dolores Gambale z Itálie
 • Orlane Brouillet z Francie

EDS 2016/2017

 • Gabriel Navarro ze Španělska
 • Simona Chiusolo z Itálie

 EDS 2015/2016

 • Ana Almeida z Portugalska
 • Anna Rakoto z Francie
 • Nuria Castells ze Španělska