^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Evropský sbor solidarity

Klepněte pro větší obrázek

Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Díky tomu získají cenné zkušenosti inspirující k dalšímu rozvoji a osobnímu růstu.

V rámci programu jsou podporovány tyto projekty a aktivity:

 • Dobrovolnické projekty;
 • Dobrovolnická partnerství;
 • Stáže a pracovní místa;
 • Solidární projekty.

Termín předkládání žádostí jsou:

Termíny předkládání žádostí jsou:

 1. 11. února 2020, 12:00 hodin bruselského času (pro začátek projektového období 1. 5. 2020 - 30.9.2020)
 2. 30. dubna 2020, 12:00 hodin bruselského času  (pro začátek projektového období 1 .8. 2020 - 31. 12. 2020)
 3. 1. října 2020, 12:00 hodin bruselského času (pro začátek projektového období 1. 1. 2021 - 31. 5. 2021)

Další informace o programu naleznete také na stránkách Evropské komise včetně odkazů na online formuláře žádostíPříručku programu a kalkulátoru cestovních vzdáleností. K orientaci jistě pomůžou i často kladené otázky

Na stránkách Evropského sboru solidarity naleznete zejména přihlašování do Databáze Evropského sboru solidarity pro zájemce o účast i zapojené organizace, další informace a zajímavé odkazy.

Jaké organizace se mohou do aktivity zapojit?

Uskupení z programových zemí či Sousedních partnerských zemí, které jsou:

 • NNO
 • NNO na evropské úrovni
 • sociální podniky
 • místní, regionální, národní veřejný orgán
 • neformální skupina mladých lidí

Erasmus+

 

Programu Erasmus+ se mohli zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.

Dobrovolnické projekty (the volunteering)

Dobrovolnictví

Typy projektů v oblasti dobrovolnictví:

a) Dobrovolnické projekty

Projekty dobrovolnictví poskytují mladým lidem možnosti reagovat na důležité společenské potřeby, přispívat k posílení místní komunity a zároveň potenciálním dobrovolníkům umožnit nabýt užitečné zkušenosti, dovednosti a kompetence pro svůj osobní, vzdělávací, sociální, občanský a profesní rozvoj, a tím zvýšit jejich úspěšnost na trhu práce. Projekty dobrovolnictví mohou kombinovat jednu nebo více z následujících hlavních aktivit.

b) Dobrovolnická partnerství (v období 2018 - 2020 bylo možné zažádat pouze v uzávěrce 16.10.2018)

Dobrovolnická partnerství jsou specifickým formátem projektů vytvořeným k tomu, aby bylo zkušeným dobrovolnickým organizacím umožněno vytvořit a realizovat dlouhodobé projekty. Dobrovolnická partnerství by měla rovněž pomoci zvýšit kvalitu a počet příležitostí dobrovolnických aktivit v rámci programu Evropský sbor solidarity. Projekty by měly strategicky reagovat na důležité potřeby společnosti, přispět k posílení komunit tím, že umožní mladým lidem získat zkušenosti, dovednosti a kompetence důležité pro jejich osobní, vzdělávací, společenský, občanský a profesní rozvoj, tj. zlepšit jejich zaměstnatelnost.

Dobrovolnická partnerství byla vytvořena, aby poskytla organizacím zjednodušený a flexibilní alternativní formát pro realizaci dobrovolnických aktivit. Dobrovolnická partnerství tak budou realizována pomocí tříletých Rámcových smluv o partnerství. Od žadatelů bude vyžadováno, aby odevzdali souhrnný návrh projektu, který popíše cíle, relevanci a dopad projektu, poskytne souhrnný popis aktivit v průběhu tří let a orientační popis, jak budou rozděleny do ročních plánů. Úspěšní žadatelé o Dobrovolnická partnerství následně podepíší Rámcovou smlouvu o partnerství, která jim umožní odevzdat tři roční požadavky na grant po dobu trvání projektu (2018-2020). První žádost o financování se odevzdává současně s žádostí o vytvoření partnerství. Více informací k podávání žádostí naleznete zde.

Úspěšní žadatelé o Dobrovolnická partnerství nemohou současně čerpat prostředky v rámci standardních Dobrovolnických projektů Evropského sboru solidarity.

Oba typy projektů mohou obsahovat následující typy aktivit:

a) Individuální dobrovolnictví

Dobrovolné neplacené solidární aktivity na plný úvazek (30 - 36 hodin týdně) po dobu 2 až 12 měsíců. V některých případech mohou být zavedeny dobrovolnické aktivity od 2 týdnů do 2 měsíců pro mladé lidi s omezenými příležitostmi. Tento typ solidární aktivity umožní mladým lidem, aby se zapojili do každodenní práce organizace. Aktivity se mohou uskutečnit buď v zemi původu dobrovolníka (in-country) či v zahraničí (cross-border).

 

b) Dobrovolnické týmy

Skupiny 10 až 40 mladých dobrovolníků pocházejících z nejméně dvou různých zemí se můžou zapojit po dobu 2 týdnů až 2 měsíců. Takové aktivity s projevem solidarity by mohly zejména přispět k začlenění mladých lidí s omezenými příležitostmi do Evropského sboru solidarity.

Co je financováno?

Cestovní náklady, organizační podpora (příspěvek na živobytí, podpora účastníků, náklady na řízení projektu), kapesné pro dobrovolníky, jazyková podpora, podpora pro začleňování, pojištění, mimořádné náklady.

Jak to funguje?

Projekty probíhají v následujících fázích:

 • příprava (včetně praktických opatření, výběr účastníků, sestavení dohody s partnery a účastníky, jazykové / mezikulturní / obsahové přípravy účastníků před odjezdem na projekt);
 • realizace aktivit;
 • následná opatření (včetně hodnocení aktivit, formální uznání vzdělávacích výsledků dobrovolníka během aktivity, vystavení certifikátu o účasti, stejně jako šíření a využití výsledků projektu).

Organizace, které se účastní dobrovolnické aktivity, by měly mít následující role:

 • hostitelská role, která pokrývá celou řadu činností souvisejících s hostováním dobrovolníka ze Sboru solidarity, poradenstvím a podporou ve všech fázích projektu (některé z těchto činností mohou být případně řešeny podpůrnou organizací, podílející se na stejném  projektu).
 • podpůrná role, která vyžaduje podporu, přípravu či školení účastníků před samotným odjezdem na projekt, propojení dobrovolníka a hostitelské organizace nebo také podporu při návratu dobrovolníka zpět do země původu. Kromě toho, kde hostitelská organizace nemůže nebo nechce být odpovědná za některé aspekty hostitele, tam mohou být také zahrnuta podpůrná  organizace.

Aby bylo možné se zapojit do dobrovolnických aktivit a vykonávat tyto role, organizace musí mít buď akreditaci dobrovolnictví Erasmus+, nebo příslušnou akreditaci Quality Label Evropského sboru solidarity pro dobrovolnictví.

Minimálně dvě organizace musí být zapojeny do projektu - jedna hostitelská a jedna podpůrná. To však nutně neplatí pro aktivity v zemi původu dobrovolníka (národní aktivita) a pro Dobrovolnické týmy, kde je minimální požadavek mít alespoň jednu hostitelskou organizaci.

Mladí lidé vyjadřují svou ochotu účastnit se registrací v Databázi Evropského sboru solidarity. Organizace musí vybrat účastníky prostřednictvím tohoto portálu.

Jaké země jsou do programu zapojené?

Programové země: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Severní Makedonie, Island, Turecko

Partnerské země: Albánie, Alžírsko, Arménie, Azerbajdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Egypt, Gruzie, Izrael, Jordánsko, Kosovo, Libanon, Líbye, Lichtenštejnsko, Maroko, Moldavsko, Norsko, Palestina, Srbsko, Sýrie, Tunisko, území Ukrajiny uznávané mezinárodním právem, území Ruska uznávané mezinárodním právem

 

V případě zájmu kontaktujte paní Ing. Hanu Milerovou na uvedeném kontaktu.

Co je to výměna mládeže?

Výměna mládeže je mezinárodní projekt určený všem mladým lidem. Dvě nebo více skupin se díky ní mohou potkat a pracovat na tématu, které je zajímá, zároveň tak poznat nové lidi, získat zajímavé zážitky a něco nového se naučit.

Co je cílem této akce?

Díky zážitkům z přípravy, organizace a hodnocení výměny získávají účastníci a organizátoři nové znalosti a dovednosti, poznávají jiné kultury a rozšiřuji si své obzory a možnosti svého budoucího uplatnění. Prostřednictvím výměny se tedy mladí lidé osobnostně rozvíjejí. V neposlední řadě má mezinárodní výměna vliv na širší veřejnost ať již bezprostředním kontaktem s cizí kulturou, nebo šířením výsledků projektu.

Požadovaná kritéria:

 • žadatelem je vždy ze země programu
 • projekt trvá od 3 – 24 měsíců
 • aktivita trvá 5 – 21 dní
 • počet účastníků: 16 – 60, min. 4 ve skupině + min. 1 vedoucí

Financování:

 • Cestovní náklady: pásma (10–99 km, 100499 km, 5001999 km, …) – dle online kalkulátoru
 • Náklady na organizaci akce: 32 x účastník x den
 • Speciální potřeby: pro účast mladých lidí s postižením
 • Mimořádné náklady: víza, očkování, účast mladých lidí s omezenými příležitostmi, ubytování na ÚPN

Erasmus+

 

Co jsou to Dobrovolnické činnosti / EDS?

Dobrovolnická činnost či Evropská dobrovolná služba umožňuje mladým lidem zapojit se individuálně nebo ve skupinách do dobrovolnických projektů konaných v zemích EU a v partnerských zemích. Dobrovolnická činnost je od roku 2018 nová aktivita programu Erasmus+ vycházející z původní aktivity programu Evropská dobrovolná služba (EDS).

Co je cílem?

Cílem je rozvoj solidarity a tolerance mezi mladými lidmi.

Požadovaná kritéria:

Dobrovolníkem se může stát každý mladý člověk ve věku 17 až 30 let, který má trvalé bydliště v EU nebo v partnerské zemi.

 

Typy aktivit Dobrovolnických činností / EDS

A) Individuální

 • zapojen je pouze jeden dobrovolník, jedna vysílající organizace a jedna hostitelská organizace. Představuje pro dobrovolníka intenzivní vzdělávací zkušenost, má velký přínos pro jeho osobní rozvoj a poskytuje mu skvělou příležitost k začlenění do místní komunity.

B) Skupinová

 • umožňuje skupině dobrovolníků zapojit se společně do dobrovolné činnosti na místní, regionální, národní nebo mezinárodní úrovni. Může se účastnit až 30 dobrovolníků, kteří mohou vykonávat dobrovolnou činnost ve stejné hostitelské organizaci nebo se mohou rozdělit do menších podskupin působících v různých hostitelských organizacích.

Financování:

 • Cestovní náklady: 7 pásem – dle online kalkulátoru
 • Organizační podpora: 17 EUR/den (pro aktivity v ČR)
 • Individuální podpora (kapesné) 5 EUR/den (pro aktivity v ČR)
 • Jazyková podpora: OLS/150 EUR na účastníka u aktivit delších než 2 měsíce
 • Speciální potřeby pro účast mladých lidí s postižením
 • Mimořádné náklady (víza a náklady spojené se získáním víz, očkování, posílené mentorství, účast mladých lidí s omezenými příležitostmi, ubytování a stravování na APV, vysoké cestovní náklady)
 • Náklady na doplňkové aktivity: maximálně 80% uznatelných nákladů, pouze u strategické EDS

Krátkodobé Dobrovolnické činnosti / EDS (od 2 týdnů do 2 měsíců) 

 • pro mladé s omezenými příležitostmi nebo pro skupiny nad 10 dobrovolníků
 • denní sazby pro organizační a individuální podporu

Od roku 2018 nelze zažádat o finanční podporu v rámci Erasmus+ pro aktivitu Evropská dobrovolná služba (EDS). EDS byla nahrazena aktivitou Dobrovolnické činnosti.

 

C) Strategická EDS (informace pouze pro běžící projekty z 2. kola Výzvy 2017)

 • pro projekty se systémovým dopadem na místní, regionální, národní, nebo evropské úrovni
 • trvání projektu 12 – 36 měsíců (délka aktivity: 2 týdny – 12 měsíců)
 • doplňkové aktivity -  job shadowing, setkání, workshopy, konference, semináře, školení, coaching atd.
 • flexibilní žádost o grant, výpočet grantu na základě průměrných nákladů

 

Evropský sbor solidarity (nově vznikající program)

 • nová iniciativa EU
 • mladí lidé budou mít příležitost zapojit se do nejrozmanitějších solidárních činností zaměřených na řešení problematických situací v celé EU
 • Dobrovolníci účastnící se vašeho projektu by přednostně měli být vybíráni z databáze Evropského sboru solidarity. Do databáze můžete vstoupit po přihlášení do administrace databáze Akreditovaných organizací EDS na: http://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_cs.

 

Jak se stát dobrovolníkem

Jak to udělat

Zaregistrujte se do databáze Evropského sboru solidarity: https://europa.eu/youth/SOLIDARity_cs. Po registraci vás mohou začít kontaktovat první akreditované organizace Dobrovolnických činností/Evropské dobrovolné služby s nabídkou místa.

Zároveň si vyberte českou organizaci, která je akreditována pro vysílání dobrovolníků EDS (tzv. vysílající organizaci). Jejím úkolem je pomoci vám s přípravou na dobrovolnou službu/činnost a být s vámi v kontaktu během vašeho pobytu v zahraničí.

Dům zahraniční spolupráce, Odbor pro mládež není vysílající organizací, funguje pouze jako grantová agentura, která projekty EDS financuje a dohlíží na jejich kvalitu.

Vysílající organizaci si vyhledejte v Databázi EDS na http://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_cs.

Ve formuláři zadejte: Country:Czech Republic, Type of accreditation:Sending organisation. Vyberte si jednu z organizací a kontaktujte ji. Kontaktní informace najdete na konci profilu vybrané organizace.

Koordinátorovi organizace, kterou jste si vybral/a oznamte, že byste chtěl/a jet na Dobrovolnickou činnost/EDS a požádejte, aby vám pomohl s vysláním. Pravděpodobně se s vámi bude chtít sejít a dojednat podrobnosti osobně.

Stejným způsobem můžete v databázi vyhledat zahraniční hostitelskou organizaci, ve které chcete dobrovolnictví vykonávat. V databázi můžete vyhledávat podle země nebo tématu, v tomto případě Type of accreditation: Receiving organisation.

Dobře si rozmyslete typ činnosti, kterému se chcete během EDS věnovat a pokuste se podlě něj vyhledat vhodnou hostitelskou organizaci. Na EDS strávíte až jeden rok a je důležité, abyste vykonával/a činnost, která vás bude bavit.

Máte-li už jasno, zašlete hostitelské organizaci na kontaktní e-mail svůj životopis a motivační dopis (na něm si dejte záležet, podle něj si organizace dobrovolníka vybírá a nezapomeňte uvést své registrační číslo z databáze Evropského sboru solidarity), nebo do organizace  přímo zavolejte.

Dohodnete-li se s hostitelskou organizací na uskutečnění projektu, oznamte to koordinátorovi své vysílající organizace. Organizace poté podají žádost o grant k národní agentuře. Uzávěrky pro podání žádostí jsou tři za rok. Když bude žádost schválena, váš projekt může začít 3 měsíce po uzávěrce. Např. když podáváte žádost k 26.dubna, vaše Dobrovolnická činnosti/EDS může začít nejdříve 1. srpna.

 

Příprava na Dobrovolnickou činnost/EDS

Až bude váš projekt schválen, vysílající organizace Vám následně poskytne předodjezdovou přípravu, která Vás seznámí se všemi  informacemi nezbytnými pro úspěšné zahájení Vaší EDS. Dozvíte se o také projektovém cyklu, o rolích jednotlivých aktérů projektu EDS, zohledněna by měla být specifika Vašeho projektu, stejně tak by měla být diskutována Vaše očekávání a cíle. Také Vám bude poskytnut Infokit shrnující klíčové informace o EDS a seznamující s certifikátem mládeže Youthpass.

Nebo se můžete zúčastnit předodjezdového školení pořádaného Domem zahraniční spolupráce. To je vedené neformálními metodami(tzn. žádné přednášky, powerpointy apod.), můžete si na něm promluvit s ostatními dobrovolníky, kteří odjíždí, a také s někým kdo má EDS už za sebou a může se podělit o své zkušenosti. Školení vedou zkušení školitelé, kteří sami EDS absolvovali, nebo již několik let pracují s dobrovolníky. Zde se dozvíte vše, co ještě potřebujete před cestou vědět (a třeba jste se báli zeptat).

A pak už následuje samotná dobrovolnická aktivita.