^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Podporované aktivity

Pod tuto akci patří výměny mládeže, dobrovolnické činnosti a mobility pracovníků s mládeží, jako jsou školení, semináře, vytváření partnerství a studijní pobyty. Základní informace pro orientaci v programu Mládež naleznete v publikaci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání...

Mobility osob jsou rozděleny na:

 • výměny mládeže
 • dobrovolnické činnosti
 • mobility pracovníků s mládeží

Délka projektu může trvat od 3 do 24 měsíců dle pravidel dané aktivity. Uvedeno v Příručce k programu Erasmus+ v AJ pro rok 2018 - nová verze platná od 15. 12. 2017 (ostatní jazykové verze jsou k dispozici zde).

Termín předkládání žádostí je:

 • 15. února 2018, 12:00 hodin bruselského času (pro začátek projektu 1.5.2018 - 30.9.2018)
 • 26. dubna 2018, 12:00 hodin bruselského času (pro začátek projektu 1.8.2018 - 31.12.2018)
 • 4. října 2018, 12:00 hodin bruselského času (pro začátek projektu 1.1.2019 - 31.5. 2019)

Jaké organizace se mohou do aktivity zapojit?

Uskupení z programových zemí či Sousedních partnerských zemí, které jsou:

 • NNO
 • NNO na evropské úrovni
 • sociální podniky
 • místní, regionální, národní veřejný orgán
 • neformální skupina mladých lidí

V případě neformálních skupin mladých lidí (skupina nejméně čtyř mladých lidí) je nezbytné v obsahové části žádosti uvést jména a data narození všech čtyř členů skupiny. Přílohou žádosti pak musí být kopie identifikačních údajů (občanské průkazy) všech čtyř členů neformální skupiny. Více informací o neformálních skupinách naleznete v Příručce programu Erasmus+ nebo v záložce FAQ.

 • asociace krajů
 • Evropské uskupení teritoriální spolupráce
 • zisková organizace aktivní v společenské odpovědnosti firem

Jaké organizace mohou žádat o grant?

O grant na mobilitu osob mohou žádat výše zmíněné typy institucí z programových zemí.

Můžou žádat, ale platí jiná pravidla pro financování:

 • regionální, národní veřejný orgán
 • Evropské uskupení teritoriální spolupráce
 • zisková organizace aktivní v společenské odpovědnosti firem

Země partnerských organizací

Partnerské organizace v projektu mobility mohou být z těchto zemí

 • členské státy EU – 28 zemí
 • země EHP (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
 • Turecko, Makedonie
 • sousední partnerské země (Západní Balkán, Východní Evropa a Kavkaz, Jižní Středomořské země, Rusko)

Grantové prostředky

Grant  je složen z těchto rozpočtových položek:

 1. cestovní náklady: ve všech aktivitách se cestovní náklady počítají prostřednictvím on-line kalkulátoru pásma (10-99 km, 100-499 km, 500-1999 km, ...) a dorovnání vysokých vnitrostátních cestovních nákladů (Dorovnání vysokých vnitrostátních cestovních nákladů se vztahuje pouze na cesty v rámci programových zemí.)
 2. náklady na organizaci mobilit:
  • výměna mládeže  -  jednotkový náklad na den (32 Eur pro ČR)
  • dobrovolnické činnosti – jednotkový náklad na den (17 Eur pro ČR)
  • mobility pracovníků s mládeží - jednotkový náklad na den (54 Eur pro ČR)
 3. pobytové náklady u dobrovolnických činností - jednotkový náklad na den (5 Eur pro ČR)
 4. náklady na účastníky se specifickými potřebami a mimořádné náklady - ve všech aktivitách je hrazena podpora pro účastníky se zdravotním postižením a doprovodnými osobami, dále víza, očkování, povolení k pobytu atd. Hrazeno  100% nákladů odůvodněných v žádosti o grant.
 5. jazyková příprava u dobrovolnických činností – podporou 150 Eur na jazykový kurz nad 2 měsíce
 6. náklady na doplňkové aktivity u dobrovolnických činností - maximálně 80 % uznatelných nákladů.

Loga a publicita projektu

U každé publikace, plakátu, předmětu atd. vyhotovených s podporou programu Erasmus+ musí příjemci použít oficiální logo a grafickou identitu programu Erasmus+. POZOR! Nebude-li tato povinnost splněna, výsledná výše grantu může být snížena. Loga ke stažení jsou k dispozici zde. Podrobné informace k pravidlům použití log a další grafické formáty najdete na stránkách Evropské komise.

Certifikát Youthpass

Všichni účastníci projektů mobility osob v oblasti mládeže mají možnost získat certifikát Youthpass, který je nejen potvrzením účasti na projektu, ale také nástrojem k sebereflexi a zhodnocení získaných kompetencí. Více informací najdete zde.