^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Vybrali jste si kroužek a chcete se přihlásit?

 • pro přihlašování do zájmových útvarů a kurzů DDM KAMARÁD Česká Třebová je spuštěn administrátorský systém. Věříme, že si vyberete dle Vašeho zájmu, potřeb a s nabídkou budete plně spokojeni. V případě dalších dotazů nás můžete kdykoli kontaktovat.
 • vyplníte elektronickou přihlášku a vytisknutou s podpisem odevzdáte v DDM Kamarád nejpozději do 5. 10. 2018
 • přihlášku musí vyplnit, odeslat a odevzdat i děti, které už do kroužku chodily v loňském roce a chtějí pokračovat, přechod členství do dalšího roku není automatický
 • z kapacitních důvodů může dojít k omezení počtu dětí v některých kroužcích, v tom případě bude poptávka uspokojena podle data odevzdání přihlášky
 • chcete-li přihlásit dítě do více kroužků, musíte ho přihlásit na každý kroužek zvlášť
 • zahajovací týden zájmových kroužků bude od 1. 10. do 5. 10. 2018
 • seznamy kroužků a následně i termíny zahajovacích schůzek budou zveřejněny ve vývěskách a na internetových stránkách DDM Kamarád
 • zájmové kroužky budou probíhat do konce měsíce května 2019
 • prosíme o pečlivé vyplnění, vytištění a podepsání přihlášky a její včasné odevzdání do DDM
 • úplatu do kroužků a kurzů je nutné zaplatit během zahajovacího týdne, nejpozději však do 5. 10. 2018 a to na účet č. 212 028 355/0600, variabilní symbol – bude odeslán s pokyny k platbě, specifický symbol  - číslo zájmového kroužku (uvedeno u každého kroužku SS) – bude odeslán s pokyny k platbě, vzkaz pro příjemce - jméno a příjmení dítěte
 • zájmové kroužky budou otevřeny při minimálním počtu pěti dětí. Zájmové kroužky pro předškolní děti a dospělé budou otevřeny při minimálním počtu osmi přihlášených. Výjimky z těchto počtů jsou možné na základě rozhodnutí ředitelky DDM.
 • při nízkém počtu účastníků může být ZK zrušen rozhodnutím ředitelky
 • rodiče se zavazují, že dítě bude pravidelně navštěvovat ZK
 • pokud se dítě nemůže dostavit na kroužek, je povinností zákonných zástupců omluvit dítě u vedoucího ZK nebo v kanceláři DDM, či telefonicky, formou SMS nebo e-mailem na uvedených kontaktech