^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Vybrali jste si kroužek a chcete se přihlásit?

 • Pro přihlašování do zájmových útvarů a kurzů DDM KAMARÁD Česká Třebová je spuštěn administrátorský systém. Věříme, že si vyberete dle Vašeho zájmu, potřeb a s nabídkou budete plně spokojeni. V případě dalších dotazů nás můžete kdykoli kontaktovat.
 • Vyplníte elektronickou přihlášku a vytisknutou s podpisem odevzdáte v DDM Kamarád nejpozději do 6. 10. 2017.
 • Přihlášku musí vyplnit, odeslat a odevzdat i děti, které už do kroužku chodily v loňském roce a chtějí pokračovat, přechod členství do dalšího roku není automatický.
 • Z kapacitních důvodů může dojít k omezení počtu dětí v některých kroužcích, v tom případě bude poptávka uspokojena podle data odevzdání přihlášky.
 • Chcete-li přihlásit dítě do více kroužků, musíte ho přihlásit na každý kroužek zvlášť.
 • Zahajovací týden zájmových kroužků bude od 2. 10. do 6. 10. 2017.
 • Seznamy kroužků a následně i termíny zahajovacích schůzek budou zveřejněny ve vývěskách a na internetových stránkách DDM Kamarád.
 • Zájmové kroužky budou probíhat do konce měsíce května 2018.
 • Prosíme o pečlivé vyplnění, vytištění a podepsání přihlášky a její včasné odevzdání do DDM.
 • Úplatu do kroužků a kurzů je nutné zaplatit během zahajovacího týdne, nejpozději však do 6. 10. 2017, a to na účet č. 212028355/0600, variabilní symbol – rodné číslo dítěte, specifický symbol  číslo zájmového kroužku (uvedeno u každého kroužku SS), vzkaz pro příjemce – jméno a příjmení dítěte.
 • zájmové kroužky budou otevřeny při minimálním počtu pěti dětí. Zájmové kroužky pro předškolní děti a dospělé budou otevřeny při minimálním počtu osmi přihlášených. Výjimky z těchto počtů jsou možné na základě rozhodnutí ředitelky DDM.
 • Při nízkém počtu účastníků může být ZK zrušen rozhodnutím ředitelky.
 • Rodiče se zavazují, že dítě bude pravidelně navštěvovat ZK.
 • Pokud se dítě nemůže dostavit na kroužek, je povinností zákonných zástupců omluvit dítě u vedoucího ZK nebo v kanceláři DDM, či telefonicky, formou SMS nebo e-mailem na níže uvedených kontaktech
 • S případnými dotazy se obracejte na pracovníky DDM osobně nebo telefonicky na uvedených telefonních číslech a e-mailových adresách.

Nabídkový katalog ke stažení v PDF

Informace k elektronickému přihlašování